Козята стена

Козя стена е името на най-малкия резерват включен в националния парк Централен Балкан, България.

Обявен е за резерват с обща площ 904,3 хектара със Заповед No.1048 на Комитета за опазване на природната среда при министерски съвет от 22.12.1987 година, с цел опазването на ендемичния вид еделвайс и буково-еловите гори на възраст над 100 години.

Козя стена се намира в землището на село Чифлик, Община Троян. Площта на резервата е 904,3 хектара и на територията му се намира скалния феномен козя стена, както и други скални форми, поради което в резервата има разнообразие от грабливи птици. Местността, в която се намира резервата е стръмна и труднодостъпна, понеже той се намира на най-стръмните части на северния склон на Стара планина.

В резервата са установени 40 растителни вида, които присъстват в списъци на редки или застрашени от изчезване растителни видове. Някои от тях са благаево бясно дърво, рохелова каменоломка, лунна папрат, високопланински желтак, старопланинска лазаркиня и сребърник, както и старопланинския еделвайс.

Въпреки малката площ на Козя стена, се срещат голямо количество животни. Могат да се наблюдават над 60 вида птици, гнездящи на територията и в прилежащите към резервата територии. От тези птици 6 вида са включени в Червената книга на България – голям ястреб, малък ястреб, осояд, черен кълвач, гълъб хралупар и уралска улулица.

Еко чифлик “Пееви”
5461 Троенци
088 688 81 98
087 751 45 41
e-mail: priradko@abv.bg
GPS: 42.8277698, 25.032278